תקנון האתר

⦁ ש.ד שוהם קרמיקה מפעילת האתר ⦁ www.www.shoc.co.il משמשת כקניון אינטרנטי וירטואלי לרכישת מוצרים שלחברת שוהם קרמיקה ע"י ציבור הגולשים בארץ ישראל ובעולם, באמצעות מכירות רגילות

ש.ד שוהם קרמיקה (להלן: "מפעילת האתר"), משווקת כלים סניטריים ואביזרי אינסטלציה, לרבות ברזים, כיורים ומקלחונים (להלן: "המוצרים"), בין היתר באמצעות אתר האינטרנט (להלן: "האתר").

⦁ התקנון- התקנון הינו מסמך משפטי מחייב בין מפעילת האתר לבין המשתמש (להלן: "התקנון") והוראותיו יחולו בהתקשרות הצדדים בכל רכישה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"). גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעותו, מהווה הסכמת המשתמש להוראות התקנון ומשכך מומלץ לעיין בו בקפידה טרם ביצוע רכישה.

⦁ מוצר יסופק למשתמש לאחר אישור ההזמנה הכפוף לתנאים הבאים: (1) שההזמנה נקלטה בידי מפעילת האתר והמשתמש קיבל אישור על כך בדואר האלקטרוני; (2) המוצר קיים במלאי וניתן לאספקה; (3) חברת האשראי אישרה את העסקה או מפעילת האתר קיבלה את התמורה באופן המבטיח לדעתה את התשלום עבור המוצר. ולא אושרה ההזמנה תימסר הודעה על כך למשתמש והכסף ששילם המשתמש עבור המוצר יושב לידו.

⦁ מפעילת האתר תהיה רשאית מעת לעת לשנות את הוראות התקנון ואלו יכנסו לתוקפן מיד עם פרסום התקנון מחדש באתר. הוראות התקנון לא יהוו בכל מקרה הסכם לטובת צד שלישי.

⦁ כשירות משפטית – רשאי לרכוש מוצרים באתר מי שהינו כשיר משפטית ובן שמונה עשרה ומעלה. רכישת מוצרים תעשה באמצעות כרטיס אשראי תקף ו/או באמצעות כל אמצעי תשלום אחר שיהיה מוסכם על מפעילת האתר.

⦁ מפעילת האתר תהא רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק כל פריט תוכן באתר והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

⦁ הזמנת מוצרים באמצעות האתר – באמצעות גלישה באתר ניתן לרכוש מוצרים של מיטב היצרנים, הספקים והיבואנים בתחום (שלושת אלה יקראו להלן: "הספק"). בצדו של כל מוצר תספק מפעילת האתר פרטים כגון: שם הספק, שם המוצר, המחיר, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום וכן עוד פרטים אותם תבחר מפעילת האתר להציג.

⦁ יש לבחור את המוצר באתר שלאחר מכן יידרש המשתמש לינתן פרטים שנודעו להבטיח את קיום ההזמנה לרבות, פרטי תשלום ופרטי זיהוי לרבות כתובת לאספקת המוצר. אי מסירת פרטים נכונים עשויה לגרום לביטול העסקה על ידי מפעילת האתר.

⦁ מפעילת האתר רשאית שלא לקבל את ההזמנה מכל סיבה שהיא ובלבד שנתנה על כך הודעה למשתמש לא יאוחר מ – 7 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.

⦁ מועד אספקת המוצר – מועד אספקת המוצר ייחשב מהמועד בו התקבל אישור להזמנה. המשתמש מצהיר, כי הובהר לו שמועד האספקה הנקוב באתר הינו מועד האספקה משוער בלבד שעלול להשתנות עקב נסיבות וגורמים, שאינם בשליטת מפעילת האתר. מוסכם בזאת, שעיכוב באספקת מוצר, מסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או שאינן בשליטת מפעילת האתר, של עד 15 ימי עסקים, לאחר התאריך המופיע באתר כזמן אספקה משוער, לא יהווה הפרה של ההתחייבות לספק המוצר, ולא יקנה עילת תביעה נגד מפעילת האתר בגין האיחור באספקה וכל נזק נטען שייגרם למשתמש בעטיו של העיכוב. עיכוב של למעלה מהאמור לעיל יאפשר למשתמש לבטל ההזמנה ולקבל את כספו בחזרה וזו בלבד.

⦁ זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה.

⦁ מסירת המוצר למשתמש- עם הגעת המוצר המוזמן תימסר הודעה על כך למשתמש/ה, לשם תיאום מועד לאספקתו. המשתמש מתחייב לקבל את המוצר בתוך 7 ימים שלאחר קבלת ההודעה, שאם לא כן ישלם לחברה, בגין אחסנת המוצרים המוזמנים דמי אחסנה בסך 1% מסכום ההזמנה כולה, לכל יום אחסנה, החל ממועד הגעת המוצר המוזמן למחסן מפעילת האתר. לעניין סעיף זה "הודעה" – לרבות הודעה טלפונית, הודעת פקס, הודעת מייל, הודעת SMS ומכתב שנשלח למשתמש/ה בדואר בחלוף 72 שעות ממועד שליחתו.

⦁ לא יתואם מועד לאספקה בעטיו של המשתמש או לא ימסרו המוצר המוזמן בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה שלא בשל עיכוב הנגרם על-ידי מפעילת האתר, תהיה מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל ההזמנה.

⦁ אספקה והובלה של מוצרים – אספקה והובלה של מוצרים תעשה בתשלום נוסף למחיר המוצר לכתובת המשתמש או לחלופין יתאפשר למשתמש לאסוף את המוצר ממחסן מפעילת האתר, הכל כמפורט בדף המוצר באתר. מפעילת האתר רשאית להודיע למשתמש שאין באפשרותה ו/או ברצונה לבצע אספקה והובלה של המוצר לבית המשתמש שאז תהא למשתמש החלופה לבטל את העסקה עם מפעילת האתר או לאסוף את המוצר בעצמו. במועד האספקה יהיו נציגי מפעילת האתר רשאים לדרוש מהמשתמש כל פרט מזהה שהוא לרבות תעודת זהות וכרטיס אשראי ששימש להזמנה.

⦁ המשתמש מאשר, כי אין כל מניעה פיזית להוביל המוצרים המוזמנים למיקומם הסופי אצל המשתמש, וכי אם יתברר שאין אפשרות פיזית להוביל אותם ליעדם או כי מדובר בהובלה חריגה כזו הדורשת אמצעים מיוחדים לשם אספקת המוצר לבית המשתמש תהא מפעילת האתר רשאית לגבות תשלום נוסף.

⦁ בדיקת המוצרים על-ידי המשתמש- עם קבלת המוצרים המוזמנים אצל המשתמש וסיום הרכבתם, או עם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש, במחסן מפעילת האתר, יאשר המשתמש בחתימתו על גבי תעודת המשלוח, כי המוצרים המוזמנים סופקו במלואם ללא פגם. לא אישר המשתמש קבלת המוצרים המוזמנים על גבי תעודת המשלוח, אך קיבל המוצרים לידיו, יראו אותו כמי שחתם על תעודת המשלוח. חוסר בהזמנה ו/או פגמים כלשהם במוצרים המוזמנים יצוינו על-ידי המשתמש בפירוט על גבי תעודת המשלוח ויטופלו ע"י מפעילת האתר. תיקון חוסר ו/או פגם כאמור, שלא צוין על גבי תעודת המשלוח, יהיה כרוך בתשלום, האמור אינו כולל פגמים נסתרים בכפוף לחוק המכר.

⦁ תתכנה סטיות במידות המוצרים בהשוואה למידות המופיעות במחירון/קטלוג היצרן. כל עוד סטיות אלו לא תעלנה על 10% הן לא יהוו הפרה של מפעילת האתר לאספקת ההזמנה, ולא יקנו למשתמש כל עילת ביטול ו/או תביעה שהיא נגד מפעילת האתר.

⦁ אחריות – מובהר בזאת, כי האתר משמש כחנות וירטואלית לממכר מוצרים המיובאים או מיוצרים על ידי ספקים שונים. בהתאם לאמור לעיל, מפעילת האתר אינה מספקת אחריות למוצרים המוצעים באתר כך שלאחר מכירתם האחריות למוצרים ותיקונים ו/או אספקת חומרי חילוף בגינם, תעשה על ידי הספק בלבד והמשתמש לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בשל כך. ככל שניתנת אחריות למוצר על ידי הספק אזי אחריות זו תיכנס לתוקפה החל ממועד אספקת המוצר למשתמש.

⦁ מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לטיב המוצר ו/או לכל נזק שיגרם בגינו למשתמש ו/או מעשה או מחדל של ספק המוצר, בין אם הוא ישיר או עקיף, לרבות, אך לא רק, נזק גופני ו/או כספי כולל הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח וזאת מכל סיבה שהיא. בכל מקרה תוגבל אחריות מפעילת האתר כלפי המשתמש ביחס לנזקים מוכחים וממשיים עד שליש מסכום המוצר הנרכש ששולם בפועל ולא מעבר לכך. תנאי זה הינו יסודי בהתקשרות הצדדים על פי הוראות התקנון. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

⦁ מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות כל נזק שייגרם למחשב המשתמש ו/או בגין שיבושים בשימוש באתר כולל מניעת האפשרות להזמין באמצעות האתר מוצרים או לעדכן באמצעות הזמנה קיימת ו/או לבצע באמצעותו כל פעולה אחרת. ככל שקיימים קישורים לאתרים חיצוניים לאתר, הרי שמפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לאתרים אלו לרבות התכנים המפורסמים בהם.

⦁ ביטול עסקה לאחר רכישה – ביטול עסקה תעשה בהתאם לתקנות ביטול עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010. ביטול העסקה תעשה תוך ועד 14 יום מהמועד בו קיבל המשתמש את המוצר לידיו ובלבד שהמוצר לא נפגם והמשתמש לא ערך בו כל שימוש שהוא.

⦁ ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה באמצעות פקס מספר 04-8406052 או באמצעות הדוא"לinfo@www.shoc.co.il

⦁ ביטל המשתמש את העסקה, תשיב מפעילת האתר למשתמש את התמורה ששילם בגין רכישת המוצר בניכוי דמי ביטול ובניכוי עלות הובלת המוצר (בין אם מסניף מפעילת האתר למשתמש ובין אם מהמשתמש לסניף מפעילת האתר) (להלן: "התמורה").

⦁ השבת התמורה תעשה לא יאוחר מ – 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. התמורה תוחזר על הוראות תקנות ביטול עסקה. מפעילת האתר תחייב את המשתמש בדמי ביטול של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר המוצר או 100 (מאה) ₪, הנמוך מבין השניים.

⦁ הגבלת זכות הביטול – זכות הביטול לא תחול מקום בו הורכב המוצר בבית המשתמש ו/או המוצר יוצר במיוחד עבור המשתמש לפי מידות או דרישות מיוחדות ו/או המשתמש ערך במוצר שימוש/ תיקון ו/או לא השיב את המוצר באריזתו המקורית, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לזכות מוצר שאינו עומד בתנאי מדניות החזרת המוצרים המפורטת לעיל.

⦁ סעדים ותרופות- ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעיל האתר.

⦁ הגנת הפרטיות – מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאסוף פרטים אודות הלקוח לרבות – אך לא רק – פרטים ביחס לשמו, כתובת מגוריו, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, פרטי הזמנות, מידע מקוון כגון כתובת IP,קבצי "עוגיות", פעולות שבוצעו באתר וכיו"ב (להלן: "המידע"). מובהר, כי המידע נועד לשיפור השירות ויצירת קשר עם המשתמש.

⦁ על ידי השימוש באתר, ובכפוף להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981, מתיר המשתמש למפעילת האתר להכליל את המידע במאגרי מידע שייווצרו על ידה. מובהר, כי המידע המועלה לאתר (למעט ביחס לפרטי האשראי שימסרו על ידי המשתמש) עשוי להיחשף מעת לעת לעובדי מפעילת האתר ו/או לגורמים המספקים לה שירותים לצורך אספקת המוצר ו/או מתן אחריות בגינו ו/או לצורך העברת זכויותיה באתר לידי צד שלישי כלשהו ו/או על פי כל דין בין בישראל ובין מחוצה לה ו/או במקרה שמפעילת האתר תידרש למימוש זכויותיה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש באתר.

⦁ המשתמש מאשר למפעילת האתר לעשות שימוש במידע על מנת לשלוח אליו הודעות / מסרים הנוגעים לאתר ו/או לשימוש המשתמש באתר, בין אם על ידי משלוח מסרונים (SMS) ו/או הודעות דוא"ל (E-MAIL). מסירת פרטים אלו מהווה הסכמה גורפת לקבלת ההודעות ו/או המסרונים. המשתמש רשאי ליתן הודעה למפעילת האתר בדבר סירובו למשלוח הודעות ו/או מסרונים לכתובת דוא"לinfo@www.shoc.co.il. או באמצעות פקס מס' 04-8406052, או בהודעת SMS חוזרת, שאז מפעילת האתר תחדל מלעשות כל שימוש בפרטי ההתקשרות עם המשתמש לטובת משלוח מסרונים ו/או הודעות כאמור.

⦁ שונות- התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומרביתן מסופקות על ידי ספק המוצרים וייתכן שימצאו הבדלים בין התמונה המוצגת באתר לבין המוצר בפועל.

⦁ האתר מוגן בזכויות יוצרים ולפיכך אין להעתיק, להפיץ או לפרסם תכנים ממנו אלא בהסכמת מפעילת האתר כתב ומראש.

⦁ רישומי מפעילת האתר בדבר פעולות שבוצעו באתר יהוו ראיה לכאורה לביצוען.

⦁ מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת.

⦁ סמכות שיפוט – המשתמש ומפעילת האתר מסכימים, כי בכל סכסוך הקשור להזמנה זו תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבית המשפט בחיפה.

⦁ ליצירת קשר ניתן לפנות לשירות המשתמשות בחברה בטלפון מס'04-8406047, בפקס 04-8046052 או באמצעות הדוא"ל בכתובת הנפח 14 חיפה